PHẠM VI DỊCH VỤ

Ngày nay, nhiều chủ doanh nghiệp đang tiến hành đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ ở cả thị trường trong và ngoài nước, dẫn đến nhu cầu về các dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài sản với phạm vi công việc sau:

 • Lập kế hoạch tài chính tích hợp: bao gồm rà soát và phân tích ngân sách, mô hình dòng tiền, đánh giá rủi ro tài chính & lập kế hoạch bảo hiểm, đánh giá phân bổ đầu tư, xem xét di chúc và tài liệu bất động sản.
 • Lập kế hoạch thuế giúp khách hàng thấy trước tất cả các khoản thuế phải nộp cho toàn bộ danh mục đầu tư của họ trên toàn cầu.
 • Quản lý đầu tư: bao gồm phân bổ tài sản và chiến lược đầu tư có nhận thức về thuế.
 • Dịch vụ ủy thác: cho phép khách hàng đặt tài sản của họ vào tài khoản ủy thác vì lợi ích của một hoặc nhiều người thụ hưởng thường là thành viên gia đình, nhưng cũng có thể là bạn bè hoặc tổ chức từ thiện yêu thích. Chúng tôi sẽ đóng vai trò là người được ủy thác chính và làm việc với những người đồng ủy thác phù hợp để quản lý việc ủy thác, quản lý tài sản của khách hàng và phân phối thu nhập hoặc tiền gốc cho người thụ hưởng theo các điều khoản của thỏa thuận ủy thác. Ở giai đoạn ban đầu, chúng tôi có thể đóng vai trò là quản trị viên của khách hàng để chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất cho toàn bộ danh mục đầu tư, hỗ trợ khách hàng quản lý khoản đầu tư của họ một cách hiệu quả. Chúng tôi cũng sẽ đào tạo/giáo dục các thành viên gia đình được chỉ định về quản lý tài sản của gia đình.
 • Lập kế hoạch bất động sản: chúng tôi giúp khách hàng xây dựng các kế hoạch bất động sản phù hợp với các ưu tiên của họ (giáo dục cho con cái, lối sống và từ thiện). Chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với luật sư của khách hàng để phản ánh mong muốn của khách hàng trong các tài liệu bất động sản.

Làm việc với đội ngũ quản lý tài sản của ATIM, Khách hàng có thể:

 • Phát triển các chiến lược chuyển giao tài sản nhiều thế hệ với chi phí thuế tối ưu/phân chia di sản công bằng
 • Để vui vẻ nghỉ hưu với lối sống được thiết kế từ sớm
 • Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch dòng tiền trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
 • Có công cụ để ra quyết định trong tình huống nguy cấp (mở rộng/thu hẹp quy mô kinh doanh, tái cấu trúc danh mục đầu tư, thay đổi quản lý)
 • Gây dựng tài sản, phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực trong và ngoài gia đình của KHÁCH HÀNG như mong muốn.
 • Đóng góp cho xã hội thông qua quỹ (đa số hoặc thiểu số sở hữu) cho hoạt động từ thiện
 • Cấu trúc quản lý rủi ro tối ưu (xem xét nhiều yếu tố - sức khỏe, vấn đề gia đình, thị trường, nguồn lực).