Tuân thủ là mối quan tâm của đơn vị tư vấn?

Tham nhũng là vấn đề nghiêm trọng và đáng lo ngại ở bất kỳ quốc gia nào, vì hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự phát triển của đất nước. EU và Mỹ là những nước tiên phong trong việc thông qua và áp dụng đạo luật về hành vi tham nhũng nước ngoài. Đối với Việt Nam, chính phủ cũng nhận thức được tầm quan trọng của tham nhũng và đang thực hiện nhiều sáng kiến và chính sách nhằm giảm thiểu và loại bỏ tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được Quốc hội ban hành lần đầu ngày 29/11/2005, sau đó được sửa đổi, bổ sung vào năm 2007 và 2012. Sau 10 năm thực hiện chính sách phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ban hành ngày 20/11/2018 hiện hành đã phần nào khắc phục được những hạn chế, bất cập.

Là một công ty tư vấn, ATIM có trách nhiệm tuyên truyền, khuyến khích các thành viên tuân thủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, phát hiện tham nhũng; thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng là nghĩa vụ của chúng tôi. ATIM làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn tham nhũng, thúc đẩy các giá trị xã hội và cộng đồng. Hơn nữa, với tư cách là thành viên của một công ty tư vấn, chúng tôi nhận thức rõ sự cần thiết của việc tư vấn và truyền đạt triệt để trách nhiệm xã hội trong phòng chống tham nhũng cho khách hàng của chúng tôi, cho dù họ là doanh nghiệp Việt Nam hay nước ngoài.