PHẠM VI DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Tư vấn Chiến lược và Gây quỹ cho các doanh nhân và công ty đang mở rộng hoặc khởi nghiệp có thể liên quan đến sáp nhập và mua lại, chi phí vốn lớn và/hoặc các dự án Xanh (Greenfield projects).

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Đánh giá rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính theo các kịch bản tăng trưởng thay thế.
  • Tư vấn chiến lược tạo giá trị cổ đông xem xét các nguồn tài chính sẵn có.
  • Xem lại Kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị các mô hình tài chính.
  • Dự thảo Biên bản ghi nhớ phát hành riêng lẻ.
  • Chuẩn bị Bảng điều khoản đầu tư, thiết lập các điều khoản và điều kiện chính của nợ hoặc vị trí vốn chủ sở hữu.
  • Chọn nhà đầu tư/người cho vay để được liên hệ/Hỗ trợ roadshow.
  • Hỗ trợ quá trình thẩm định, sáp nhập và mua lại.
  • Đàm phán Bảng điều khoản đầu tư với các nhà đầu tư/người cho vay.
  • Ký kết tài liệu pháp lý với các nhà đầu tư/người cho vay được chọn và Chốt hợp đồng.

Dự án tiêu biểu:

Chúng tôi hiện đang thực hiện các thỏa thuận tư vấn chiến lược và tư vấn gây quỹ cho các công ty trong ngành giáo dục, công nghệ sạch, fintech, phát triển bất động sản và bán lẻ.