PHẠM VI DỊCH VỤ

Dịch vụ tư vấn pháp lý về gia đình là một lĩnh vực tư vấn chuyên biệt tại ATIM. Trước đây, chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý cho các nhân viên của khách hàng doanh nghiệp về các vấn đề gia đình cũng như tài sản riêng của họ. Ngày nay, với nhu cầu về các yêu cầu quản lý tài sản cũng như sự gia tăng của các tranh chấp gia đình, chúng tôi mong muốn mở rộng, hướng tới cung cấp dịch vụ chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng về:

  • Kế hoạch chuyển giao tài sản
  • Thỏa thuận hôn nhân và tài sản
  • Di chúc
  • Ly hôn và chăm sóc con cái
  • Thi hành chế độ tài sản sau khi ly hôn
  • Vấn đề thừa kế

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  • Hỗ trợ rất nhiều khách hàng thiết lập và xử lý thỏa thuận hôn nhân và tài sản.
  • Hỗ trợ rất nhiều khách hàng lập di chúc và xử lý các vấn đề thừa kế.