NGUYỄN MINH TIẾN
Cộng sự
Học vấn

Cử nhân Luật (Trường Đại học Kinh tế - Luật, 2012)

Học viên Thạc sĩ (Thành phố Hồ Chí Minh)

Chuyên môn

Giải quyết tranh chấp

Hạ tầng

Kinh Nghiệm

Cộng sự tại ATIM LAW FIRM (từ năm 2015)

Chuyên viên tư vấn tại ATIM LAW FIRM (2013-2015)

Thành viên

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi tốt nghiệp tại trường luật, ông Tiến bắt đầu công việc tại ATIM LAW FIRM và làm trong mảng doanh nghiệp và đầu tư. Trong hai năm đầu tiên, ông Tiến đã làm việc chăm chỉ và thành công trong việc giúp nhiều khách hàng nước ngoài thành lập, mở rộng và tái cấu trúc kinh doanh tại Việt Nam. Sau đó, ông tập trung vào các dịch vụ giải quyết tranh chấp và hạ tầng. Ông Tiến đã hỗ trợ thành công nhiều khách hàng giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua thương lượng và tại toà án hoặc các trung tâm trọng tài.

Ông Tiến đã và đang là một thành viên tích cực và có thể trở thành cộng sự cống hiến hiệu quả cho sự thành công của các dự án và vụ việc của công ty.

Vụ việc tiêu biểu:

Hỗ trợ thành công một khách hàng Singapore giải quyết tranh chấp về dịch vụ viễn thông quốc tế thông qua thương lượng, thu hồi hàng triệu đô la phí dịch vụ

Hỗ trợ thành công một khách hàng Hàn Quốc trong một vụ tranh chấp hợp đồng thương mại, thu hồi hàng triệu đô la tiền hàng hoá

Là luật sư trong vụ tranh chấp giữa Themo Power Plant tại tỉnh Quảng Ninh và nhà thầu EPC Trung Quốc

Hỗ trợ thành công các nhà đầu tư Singapore trong vụ tranh chấp về chuyển nhượng vốn, bảo vệ họ trước yêu cầu bồi thường thiệt hại khoản tiền 200 triệu USD

Là tư vấn viên pháp lý cho dự án Tuyến đường Metro số 02 của Thành phố Hồ Chí Minh

Rà soát khung pháp lý của PPP (Đối tác công tư), thực hiện kiểm tra pháp lý của 09 dự án BT của Bộ Giao Thông Vận Tải