ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ TỪ NGÀY 25/04/2019

28/03/2019, 08:20 AM

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BCT (“Thông tư 05”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương (“Thông tư 16”) quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, có hiệu lực từ ngày 25/04/2019. Căn cứ Thông tư 05, một số chính sách liên quan đến dự án điện mặt trời trên mái nhà được điều chỉnh như sau:

Bãi bỏ cơ chế bù trừ điện năng (net-metering)

Thông tư 05 bãi bỏ việc thanh toán theo cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà. Cụ thể, lượng điện tải từ dự án lên lưới điện và lượng điện nhận từ lưới điện để sử dụng sẽ được tách bạch, tính toán riêng mà không phải bù trừ cho nhau.

Hướng dẫn cụ thể cơ chế tính giá mua điện

Giá mua điện cho dự án điện mặt trời trên mái nhà kể từ ngày 01/01/2018 sẽ căn cứ trực tiếp vào tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Sửa đổi hợp đồng mua bán điện mẫu

Theo Thông tư 05, hợp đồng mua bán điện mẫu được sửa đổi theo hướng như sau:

  • Giá mua bán điện hàng năm của hợp đồng sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước;
  • Quy định về việc thanh toán hàng tháng cho lượng điện tải từ dự án lên lưới điện đối với trường hợp chủ dự án là doanh nghiệp và chủ dự án là cá nhân, tổ chức không phải doanh nghiệp;
  • Không còn quy định về cơ chế bù trừ điện năng;
  • Quy định về việc lập hóa đơn và thanh toán thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu từ lượng điện tải từ dự án lên lưới.

Như vậy, Thông tư 05 và hợp đồng mua bán điện mẫu kèm theo đã hướng dẫn cụ thể cho việc thanh toán và lập hóa đơn cho dự án điện mặt trời trên mái nhà. Với các quy định này, các vướng mắc khi áp dụng cơ chế bù trừ điện năng đã được tháo gỡ, giúp chủ dự án và bên mua điện thực hiện hợp đồng mua bán điện một cách hiệu quả hơn.

Ý kiến bạn đọc