Articles

25/07/2017, 10:28 AM
Thực tiễn ký kết, thực hiện hợp đồng bảo lãnh cho thấy, nội dung thỏa thuận trong hợp đồng bảo lãnh sẽ ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố phát sinh tranh chấp, rủi ro pháp lý cho các bên. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế định bảo lãnh trên cơ sở các quy định của Bộ luật ...